Voorwaarden reparaties

Privacybeleid Help mijn Mac
Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Help mijn Mac. U dient zich ervan bewust te zijn dat Help mijn Mac niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Help mijn Mac respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Help mijn Mac of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Help mijn Mac of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Help mijn Mac of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Help mijn Mac
De Corantijn 28b, 1689 AP Zwaag
0229-795276
info@helpmijnmac.nl

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Help mijn Mac. Deze voorwaarden zijn opgesteld met de richtlijnen van de Algemene Reparatie Voorwaarden voor Consumentenelektronica.

Voorwaarden Help Mijn Mac (HMM)

Klachten/Defecten:

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

Prijzen

Al onze prijsopgaven zijn in Euro’s. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en evt. verzendkosten.
Al onze bedragen zijn incl. BTW vermeldt op de website.
De prijzen op de site zijn richtlijnen, hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
Betalingen:

Betaling is verschuldigd vanaf het moment van aflevering of oplevering en kan geschieden op de volgende wijzen:
Per pin: direct bij ophalen, zonder extra kosten
Per contant: direct bij ophalen, zonder extra kosten
Via machtiging: direct bij aflevering, zonder extra kosten, legitimatie verplicht, incassering geschiedt binnen tien dagen na afgifte machtiging. Indien de machtiging niet geïncasseerd kan worden wegens onvoldoende saldo en/of onjuist verstrekte gegevens ontvangt cliënt een factuur verhoogd met 5% boven op factuur bedrag.
Bij bedragen hoger dan 750 euro kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden verzocht. HMM zal de opdracht pas uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van HMM is bijgeschreven.
Prijsopgave

Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt.
Alle prijsopgaven zijn op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van na calculatie, tenzij anders vermeld.
Vrijblijvend onderzoek

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wilt laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wilt laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
De klant is hierin vrij om af te zien van de reparatie en verdere dienstverlening en betaald dan alleen de onderzoek kosten en evt. verzendkosten.
Aansprakelijkheid

HMM is nimmer verantwoordelijk voor verlies van data op de media van cliënt, of schade die cliënt ten gevolge hiervan lijdt.
HMM is niet verantwoordelijk voor diefstal, vochtschade & valschade in de werkruimte nimmer op locatie bij de klant.
Leen- of verhuurapparatuur is onvervreemdbaar eigendom van HMM en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuur periode.
Bij gebruik van leen- of verhuur apparatuur is de cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur tegen risico’s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.
Bij verzendingen is HMM niet verantwoordelijk voor transport schade en/of kwijt raken van goederen.
Garantie

HMM geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie en vervangen onderdelen. Dit garantietermijn gaat in op het moment van ophalen/verzenden van apparatuur. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met vocht-, zand-, of bliksemschade, wordt er geen garantie gegeven, tenzij op het reparatie formulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet HMM opnieuw onderzoek.
Indien het dezelfde oorzaak van de klacht is worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie gebruikt zijn vervangen.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, worden de kosten van de nieuwe reparatie in rekening gebracht.
Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode van 3 maanden opnieuw in.
Niet betaalde/afgehaalde producten

Indien na 3 achtereenvolgende meldingen aan de klant binnen 6 maanden aan de klant, gemeld wordt dat de reparatie gereed is en de klant verzaakt deze op te halen. Is HMM genoodzaakt en gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. HMM blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat HMM zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.