Voorwaarden reparaties

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Help mijn Mac. Deze voorwaarden zijn opgesteld met de richtlijnen van de Algemene Reparatie Voorwaarden voor Consumentenelektronica.

Voorwaarden Help Mijn Mac (HMM)

Klachten/Defecten:

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

Prijzen

Al onze prijsopgaven zijn in Euro’s. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en evt. verzendkosten.
Al onze bedragen zijn incl. BTW vermeldt op de website.
De prijzen op de site zijn richtlijnen, hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
Betalingen:

Betaling is verschuldigd vanaf het moment van aflevering of oplevering en kan geschieden op de volgende wijzen:
Per pin: direct bij ophalen, zonder extra kosten
Per contant: direct bij ophalen, zonder extra kosten
Via machtiging: direct bij aflevering, zonder extra kosten, legitimatie verplicht, incassering geschiedt binnen tien dagen na afgifte machtiging. Indien de machtiging niet geïncasseerd kan worden wegens onvoldoende saldo en/of onjuist verstrekte gegevens ontvangt cliënt een factuur verhoogd met 5% boven op factuur bedrag.
Bij bedragen hoger dan 750 euro kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden verzocht. HMM zal de opdracht pas uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van HMM is bijgeschreven.
Prijsopgave

Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt.
Alle prijsopgaven zijn op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van na calculatie, tenzij anders vermeld.
Vrijblijvend onderzoek

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wilt laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wilt laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
De klant is hierin vrij om af te zien van de reparatie en verdere dienstverlening en betaald dan alleen de onderzoek kosten en evt. verzendkosten.
Aansprakelijkheid

HMM is nimmer verantwoordelijk voor verlies van data op de media van cliënt, of schade die cliënt ten gevolge hiervan lijdt.
HMM is niet verantwoordelijk voor diefstal, vochtschade & valschade in de werkruimte nimmer op locatie bij de klant.
Leen- of verhuurapparatuur is onvervreemdbaar eigendom van HMM en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuur periode.
Bij gebruik van leen- of verhuur apparatuur is de cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur tegen risico’s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.
Bij verzendingen is HMM niet verantwoordelijk voor transport schade en/of kwijt raken van goederen.
Garantie

HMM geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie en vervangen onderdelen. Dit garantietermijn gaat in op het moment van ophalen/verzenden van apparatuur. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met vocht-, zand-, of bliksemschade, wordt er geen garantie gegeven, tenzij op het reparatie formulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet HMM opnieuw onderzoek.
Indien het dezelfde oorzaak van de klacht is worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie gebruikt zijn vervangen.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, worden de kosten van de nieuwe reparatie in rekening gebracht.
Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode van 3 maanden opnieuw in.
Niet betaalde/afgehaalde producten

Indien na 3 achtereenvolgende meldingen aan de klant binnen 6 maanden aan de klant, gemeld wordt dat de reparatie gereed is en de klant verzaakt deze op te halen. Is HMM genoodzaakt en gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. HMM blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat HMM zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.